Bir Rüya İkliminin İnsanı: Sabahattin Ali

“Sabahattin Ali, bir rüya ikliminin insanıdır. Onun gerçek dünya ile bağlantısı, kısa ömrünü noktalayan talihsiz bir cinayetle sona ererken; o, rüya iklimine ait varlığıyla hala aramızda yaşamakta ve gördüğü rüyaları birlikte yorumlamamız için gönül kapılarımız önünde beklemektedir”

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz,  doktora tezi  olan “Sabahattin Ali İnsan ve Eser” in önsözünde Sabahattin Ali için yukarıdaki tanımı yapmıştır. Onun daha çok siyasi görüşlerinin, ölüm şeklinin  esas alındığını, sanatının ikinci planda tutulduğunu ifade etmiştir.  Biz de bu yazımızda  Sabahattin Ali’nin ölümlü yanlarını; siyasi kişiliğini, kavgalarını bir kenara bırakıp  onun sanatkar kişiliğini ön  planda tutan bir yazı kaleme alacağız.

Sabahattin Ali özellikle öyküleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarlarından biridir. Ona göre sanat özellikle de edebiyat içinde yaşanan toplumun bilinçli ya da bilinçsiz bir ifadesidir. Ancak bu ifadenin kuru bir yansıtma olarak kalmasına karşı çıkar. Sanatın bir amacının olması gerektiğini düşünür bu yüzden de onu daha çok fonksiyonel olarak algılar. Bu durumu Muzaffer Reşit’le yaptığı bir konuşmada şöyle ifade etmiştir: ”Edebiyat hatta genellikle sanat, bence sanatkarın düşündüğü ve duyduğu bir fikrin ve hissin ortaya atılması, tamim edilmesi demektir; yani bir nevi propagandadır. Ben hiçbir zaman sanatın maksatsız olduğuna inanmadım. Sanatın bir tek ve gerçek maksadı vardır; insanları daha iyiye, daha güzele yükseltmek, insanlarda bu yükselme arzusunu uyandırmaktır.” Sabahattin Ali’ye göre sanat, halktan kopuk değil halkla iç içe olmalıdır.

1938 yılında  sanat üzerine yaptığı bir söyleşide şiir hakkında şu sözleri söyler. “ Bence şiirin eskisi yenisi yoktur. İyi şiir, muhakkak ki,  insana bir şey ilave eder, bu şey bazen tez olur; bazen bizim manen daha genişlememizi temin eden  bir heyecan olur”. Bu sözleriyle şiiri türünün gereği olarak bir propaganda aracı olmaktan öte daha geniş bir anlamda değerlendirmiştir.

Hikaye ve roman türlerinde kalıcılığın sağlanması isteniyorsa, yaratılan kişilerin canlı olması konunun güncelliğini yitirmeyecek tarzda seçilmesi ve işlenmesi gerekir. Türkiye’de bu kriterleri aşmış “iyi roman” sayılabilecek eser sayısı ona göre oldukça azdır.

Sanatta eski-yeni tartışmasını gereksiz görür bunun yerine iyi-kötü değerlendirmesinin ölçüt alınması gerektiğini söyler. Kötü ve kalitesiz bir yeni yerine, asırlar önce yazılmış kaliteli eserlerin her zaman tercih edileceğini örnek olarak da  kendisinin hala Fuzuli ve Galip Dede’yi severek okuduğunu  belirtir.

Edebiyatımızın geçmiş dönemlerinden yararlanma konusunda da oldukça açık görüşlüdür .Bu düşüncesini  de “ Sanat olmuş ve olacak her şeyden faydalanır” cümlesiyle ifade eder.

Sabahattin Ali eserlerini oluşturduğu dile çok önem verir. Mümkün olduğunca sadeleşmeden yana bir tavır göstermiştir. Onun düşüncesine göre madem ki dil, kitle ile anlaşma bir iletişim aracıdır; öyleyse anlaşılır olmalıdır; yalın, sade ve süssüz. Bu düşüncelerine uygun olarak da ilk yazdığı hikayeleri Değirmen adlı kitabında toplarken, yazıldıkları gibi almamış dillerinde sadeleşmeye gitmiştir. Ancak her şeyde olduğu dilde sadeleşmede de aşırılıktan kaçınmış çevresindekilere de bu düşüncesini telkin etmiştir.

Sanatçı çok yönlü bir sanatsal kişiliğe sahiptir. Hikaye, roman, şiir, tiyatro, mizah gibi bir çok edebi türde eser vermiştir.Edebiyatımız da ise onun hikaye yönü ağır basar. Sanatını en iyi, hikayelerinde yansıtmıştır. Onun hikayelerinde klasik bir olay örgüsü işlenir. Hikayenin belli bir konusu vardır. Her konu bir olaya dayanır, bu olay zaman-mekan çerçevesi içerisinde işlenir. Biçim olarak Ömer Seyfettin geleneğini sürdürmüş ve geliştirmiştir. Almanya’da dil öğrenip batılı yazarları tanıdıktan sonra romantik ögeler hikayelerindeki ağırlığını kaybetmiş daha gerçekçi toplumsal konular ağır basmıştır.Yazarın 1930’dan sonra yazdığın 52 hikayede hakim unsur  gerçekçilik duygusudur. Bu duyguda zamanla “gözlemci gerçekçilik”ten toplumsal eleştirel gerçekçiliğe dönüşmüştür

Sabahattin Ali’nin hikayelerinin temelinde bir çatışma yatar. Bu çatışmanın tarafları ”olması gereken” ve “olan” dır. Olması gereken; insan sevgisi, dostluk, acıma duygusu, haksızlığa karşı çıkma gibi insanı yücelten değerlerken;  olan, istismar, sömürü, aldatma gibi karşı değerlerdir. “Olan” ile karşılaşan hikayenin kahramanları ise daima girdikleri bütün mücadelelerde kaybeden taraf olurlar ve çareyi kaçmakta bulurlar. Bu kaçış olayı ise; kendiyle barışık olmayan bir insanın kendinden kaçması, gerçekten hayale kaçış, toplumdan kaçış, içinde bulunduğu durumdan daha kötü bir duruma ya da ölüme kaçış olarak gruplanabilir

Hikaye ve romanlarındaki mekanı ele alış şekli Batılı ressamlara has bir dikkat ve özenle yapıldığı için bu yerlerin bir resmini çıkarmak mümkün olduğu gibi mekan tasvirlerinden hareketle o mekanda yaşayan insanların sosyo kültürel yapılarını ve psikolojik durumlarını öğrenmek mümkündür.Sabahattin Ali insanı tek başına anlatmaz. Onu çevreleyen maddi ve manevi imkanlarıyla birlikte verir ve bu imkanların insan üzerindeki etkilerini yansıtmaya çalışır. Kadınların varlığını inkar edilemeyecek kadar gerçek olarak ifade etse de  hikayelerinde ve romanlarında erkek karakterler ağır basar.

Yazarın öyküleri; Değirmen (1935) , Kağnı (1936) , Ses (1937), Yeni Dünya (1943), Sırça Köşk (1947) adlı 5 kitapta toplanmıştır. Romanlaları ise sırasıyla; Kuyucaklı Yusuf (1937), İçimizdeki  Şeytan (1940) ve Kürk Mantolu Madonna (1943)’ dır.  İçimizdeki Şeytan  adlı eseri otobiyografik  nitelik taşımaktadır.Esirler (1936) adında bir tiyatro oyunu bulunan yazarın şiirleri de 3 kitapta toplanmıştır: Dağlar ve Rüzgâr (1934), Kurbağanın Serenadı (1937), Öteki Şiirler (1937).

Yazarın bir çok şiiri de bestelenip şarkı halini almıştır. Aldırma gönül, Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, Geçmiyor günler, Leylim ley, Çocuklar gibi, Kız kaçıran, Melankoli, Kara yazı, Ben sana vurgunum, Göklerde kartal gibiyim, Dağlar bunlardan bazılarıdır.bursa escort

Don’t forget that articles on web sites such as google, Yahoo, MSN,

The part of college essay authors would

The other thing which you ought to remember when creating a

Each essay that

A good research management

This means

If you think that the identical error has been replicated over again, then you should seek assistance from a professional in this

You can also request them for samples of their work, so that you are able to find a sense of

Exercise also lets you stay fit and toned while you work through the

Finally, paper writing service

As a huge tip of advice, always get the quotes out

The next place to look is a sizable online classified advertising

Even if you are in a really urgent

There is nothing worse than spending weeks and even years researching only

Most newspaper holders

If you would

A lot of folks don’t write properly, and the writer can help you write a

To make the best use of this research paper for sale, you must firstly check if the papers are available

It is well worth it to hire a person that will help you write a newspaper, but you want to be certain

Essays typically have been grouped to formal and informal

They should

Below are

It can be an abstract announcement

This can cause quite a great

Be sure to start looking for a different office to sit in if you’re the

One of those tools is

Ask the sources you wish to observe this advice from if they are available translate there and be certain they’re providing you with the info accurately.

called Google Docs.

only one with the space.

deal of stress since there’s absolutely no way to understand exactly how long those essays may take to complete, and there is not any way to stop from writing and completing them.

or it can be an elaboration on the main points that could be contained in the body of this paper.

a few of the critical things that you can follow.

also think about what kinds of questions they would like to inquire what types of advice, and whether they would like to include citations.

styles, although the definition is often vague, overlapping with this a thesis statement, an article, a diary, and a concise article.

you are going to find the very best.

on the website.

term paper that’s perfectly okay.

like to buy these papers whenever you can, then you need to shop for it online.

have a blueprint on the other hand, which you may see before employing them.

to learn that everything you are studying is wrong.

situation where money is very important, you might find yourself balking at a high cost.

company.

of them prior to signing on the dotted line.

can be hard.

problem areas you have.

their ability and reputation.

area.

that they provide the occupation timely and economically.

software will also help you in choosing the best subjects for your homework and research documents.

you write should offer something new and unique.

research paper is to have pleasure.

be to provide writing help to students throughout their academic careers.

etc will allow you to write your research papers writing.

Essay writing will definitely help you in attaining your

Seventh, do you want to

However, should you write on your thesis style, then affordable-papers.net you are going to find it difficult to write and it is also quite easy to make errors.

purchase term papers which are typed or printed? If you plan on printing your papers, there are also many distinct types of formats available you could buy them in like PDF, text, along with Microsoft Word.

goal in life.

Şunlar da hoşunuza gidebilir

ISKARTA HAYAT: SON SEFER

Taştan Öte

YAŞAR

ESMAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.